Inclusieve Kinderopvang


Wij zijn een inclusieve kinderopvang, die alle kinderen welkom heet!
Inclusieve kinderopvang vangt kinderen op met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte.
Iedereen heeft recht op ontwikkeling en opvang!

inclusieve kinderopvang

Een kind met zorg moet gewoon kind kunnen zijn!
Het gaat dan om meer dan alleen goede en aangepaste opvang voor zorgkinderen. Het gaat er vooral om dat inclusie en diversiteit een meerwaarde zijn voor alle kinderen. Zorgkinderen kunnen zich optrekken aan andere kinderen. Maar ook voor de kinderen zonder zorgbehoefte is het leerzaam om te leren omgaan en rekening houden met kinderen met een beperking, handicap of speciale behoefte.
Net als andere kinderen, willen kinderen met een zorgbehoefte spelen met vriendjes en nieuwe dingen ontdekken.

De opvang van zorgkinderen vervult een maatschappelijke functie!
Kinderopvang is voor kinderen immers de eerste kennismaking met de maatschappij in bredere zin, buiten de context van gezin en familie. Het vormt dan ook een eerste oefening in de omgang met andere kinderen en volwassenen. Hierin speelt leren omgaan met diversiteit een sleutelrol. Immers, er zijn kinderen van verschillende achtergronden met verschillende competenties en (lichamelijke) mogelijkheden. Dit biedt kansen voor kinderen om te leren rekening te houden met elkaar en onderdeel te worden van een leefgemeenschap en dat helpt ze om zich te ontwikkelen tot een fijn en sociaal mens.

Een goede en eerlijke start in het leven voor kinderen!
Hoe geven wij hier vorm aan?

  • Alle kinderen zijn gelijk en worden gelijk behandeld.
  • Verschillen tussen kinderen worden erkend en er wordt (individuele) hulp geboden die erop gericht is dat kinderen mee kunnen in het reguliere systeem.
  • Er is respect voor overeenkomsten en verschillen. Het doel is om begrip en tolerantie tussen kinderen te vergroten.
  • Er worden gelijke kansen gecreëerd voor iedereen en onrechtvaardigheid wordt bestreden. Alle kinderen worden ondersteund in hun zelfrespect en mag op zijn/haar manier het beste uit zichzelf halen zonder dat andere kinderen zich hierdoor minder voelen.
  • Er wordt ondersteuning geboden die aansluit bij de behoeften. Pedagogisch medewerkers worden op de groep gesteund en er wordt de mogelijkheid geboden om bij te scholen. Speel@Home is erop gericht om open en constructief samen te werken en kennis en ervaring te delen met professionals en ouders.

Inclusieve kinderopvang is verrijkend voor alle betrokkenen: het kind met specifieke zorgbehoefte, de andere kinderen in de opvang, de pedagogisch medewerkers en de ouders.
Een goede samenwerking en afstemming tussen ouders en opvang vinden wij erg belangrijk!

Speel@Home Kinderopvang heeft de Passend Onderwijs Pluim ontvangen!
De Passend Onderwijs Pluim is uitgereikt door ouders die blij zijn met de kans die er geboden wordt aan hun dochter om te leren en te groeien bij Speel@Home, een inclusieve kinderopvang.  Organisaties en mensen, die mogelijkheden zien en scheppen, worden op deze manier in het zonnetje gezet. De Passend Onderwijs Pluim is bedoeld voor organisaties en mensen die alle kinderen kansen op ontwikkeling bieden, zodat kinderen met en zonder beperking elkaar op een natuurlijk manier ontmoeten.
Krantenartikel, bron Steenwijker Courant: Passend Onderwijs Pluim voor Speel@Home
Website: Passend Onderwijs Pluim