Spettervilla


Spettervilla Speel@homeDe Spettervilla bevindt zich in het mooie waterrijke dorp Giethoorn. De locatie is gevestigd in het Kulturhus midden in het centrum van het dorp. De Spettervilla is een kleine, huiselijke en gezellige locatie waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en genieten. Regelmatig veranderen we de indeling van de hoeken zodat de kinderen opnieuw worden uitgedaagd.

De Spettervilla wordt geleid door een enthousiast team van gedreven medewerkers met hart en oog voor ieder kind. Bij de ingang is duidelijk zichtbaar welke medewerker werkt op welke dagen. De pedagogisch medewerkers waarderen ouders en kinderen en laten hen in hun waarde. Ze stellen het kind centraal! In de kinderopvang leren kinderen zichzelf en de wereld ontdekken. Het is daarom ook een taak van de medewerkers om de ontwikkeling van de kinderen goed te begeleiden en te steunen. Zij moeten ervoor zorgen dat het aanbod voor de kinderen van goede kwaliteit is en blijft. Dat vraagt voortdurend om onderhoud van het pedagogisch denken en handelen.
Op de Spettervilla werken we met de Rekentool Kinderopvang. De tool is gebaseerd op de afspraken in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Aan de hand van deze rekentool kan op eenvoudige wijze berekend worden hoeveel beroepskrachten er ten minste nodig zijn in verhouding tot het aantal opgevangen kinderen: www.1ratio.nl

Kinderdagverblijf

De Spettervilla bestaat uit 1 verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De groep beschikt over een eigen groepsruimte, een verschoonruimte en meerdere slaapkamers. De ochtend staat in het teken van het brengen van de kinderen, waar een overdracht plaatsvindt met één van onze pedagogisch medewerkers. Vervolgens starten wij met het programma van de dag, welke deels wordt afgestemd op het thema waarmee wij op dat moment werken. Ook worden er regelmatig uitstapjes gedaan naar de bibliotheek, de gymzaal en het ouderencentrum Zonnewiede. Gedurende de dag vinden verschillende eet- en drinkmomenten plaats waarbij u kunt denken aan flesvoeding, (dik)sap, een fruithap, broodje en een koekje/cracker. Daarnaast vormen slapen, vrij spelen en activiteiten een belangrijk onderdeel van de dag. Voor baby’s geldt hun eigen slaap- en drinkritme, waaraan wij ons vanzelfsprekend aanpassen.
Ook aan buiten spelen wordt veel aandacht besteed. Kinderen kunnen tijdens het buiten spelen rennen, balanceren, bouwen en schreeuwen, maar ook stilte ervaren. Zintuigen worden gestimuleerd door het buiten zijn. Een keer vallen of vies worden mag, dit hoort ook bij lerend spelen. Aan het eind van de dag worden de kinderen weer opgehaald, waarbij er wederom tijd is voor een overdracht. Bij de Spettervilla zullen ouders en kinderen zich snel thuis voelen.

Onze tarieven zijn inclusief standaard voeding, verzorgingsproducten en activiteiten.

Buitenschoolse opvang

Alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn van harte welkom bij de Spettervilla. De BSO bestaat uit één BSO groep en biedt in totaal 30 kindplaatsen. De BSO heeft een grote uitdagende ruimte waar de kinderen vrij kunnen spelen, bakken, knutselen, activiteiten kunnen bedenken en uitvoeren, ravotten en natuurlijk spelen in de buitenruimte. Op de groep worden de kinderen na schooltijd ontvangen met fruit, drinken en een koekje/cracker. Kinderen die om 12.00 uur op de bso komen krijgen een broodmaaltijd aangeboden. Kinderen in de basisschoolleeftijd vragen andere opvang dan baby’s en peuters. Anders qua opvangtijden, maar ook qua activiteiten en overige invulling van de dag. De buitenschoolse opvang van Speel@Home bestaat uit voor- en naschoolse opvang. Op de BSO is er volop ruimte om te ontspannen en te spelen met leeftijdsgenoten. Wij bieden uitdagende activiteiten aan op de buitenschoolse opvang. Samen met de kinderen wordt er een uitdagend en stimulerend programma bedacht. Het kind mag zelf beslissen of het met de activiteit mee wil doen of niet. In het kader van kinderparticipatie worden er een aantal keer per jaar kindervergaderingen georganiseerd. De behoeften qua spelen, materialen en uitdagingen verschillen per leeftijdsgroep. Door de kinderparticipatie wordt hier veel aandacht aan besteed en proberen wij hier zoveel mogelijk op in te spelen.
Kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar worden op een andere manier benaderd dan kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Zij zijn al veel zelfstandiger, willen meer uitgedaagd worden en krijgen dan ook meer verantwoordelijkheid. Zo blijft het ook voor het oudere kind uitdagend op de BSO. De BSO is zo ingericht, dat er aandacht besteed is aan de verschillende leeftijdscategorieën.
Naast spelen of activiteiten bedenken en uitvoeren is er ook aandacht voor het maken en of leren van meegebracht huiswerk.

Documentatie

Op het kinderdagverblijf wordt veel aandacht besteed aan het documenteren van alle belevenissen en ontwikkelingen van uw kind. Dit wordt zowel schriftelijk vastgelegd, door middel van het schriftje als via fotomateriaal. Het begeleidingsniveau VVE speelt hier ook een belangrijke rol in.

Thema’s

Op onze kinderdagverblijven werken wij met het begeleidingsniveau VVE ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ vanuit de Piramide methode. De Piramide methode geeft nul tot zeven jarigen de kans om zich optimaal te ontwikkelen en een betere startpositie in het basisonderwijs te geven door vroegtijdige taalachterstanden te signaleren en te behandelen. Piramide biedt kinderen een sterke pedagogische basis en een krachtige leeromgeving. In een veilige omgeving worden kinderen uitgedaagd om te spelen en te leren. Al spelend en lerend verkennen de kinderen een thema en krijgen ze grip op de wereld om hen heen. Zo wordt een stevige basis gelegd waarvan de kinderen de vruchten plukken in het vervolgonderwijs. Het programma beschikt over een rijk taalaanbod, waarin de Taallijn VVE verweven is. De piramide methode werkt met projecten, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, zo hebben ze een bepaalde opbouw: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Bij elk project richten wij een thematafel in. Met de methode Piramide willen we op de locatie de Spettervilla de pedagogische kwaliteit verbeteren. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan Vader- en Moederdag, Dierendag, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen etc.

Locatie Spettervilla (0-12 jaar)

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang te Giethoorn
Eendrachtsplein 1
8355 DL Giethoorn
Telefoonnummer van de locatie: 06-36489649
Lrk-nummer KDV: 107521726
Lrk-nummer BSO: 173433753