Pedagogisch beleid


In deze korte samenvatting van het pedagogisch beleidplan van Speel@Home Kinderopvang leest u vanuit welke pedagogische visie en uitgangspunten er bij Speel@Home gewerkt wordt. Speel@Home wil u graag laten zien dat zij een betrouwbare partner is voor ouders waar het gaat om opvang, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is het referentiekader voor het dagelijkse werk in de groepen. Het maakt het pedagogisch handelen van onze medewerkers bespreekbaar en toetsbaar. Tevens maakt het beleidsplan onze werkwijze herkenbaar voor ouders.

Kijk, dit ben ik!

Speel@Home biedt kinderen van 0-12 jaar een plek waar zij worden opgevangen, kunnen spelen, samenleven en ontdekken. Wij bieden een klimaat waarin kinderen zich veilig en prettig voelen en zich vanuit deze basis kunnen ontwikkelen. Respect en ruimte voor de ander is de basis van ons handelen. Iedereen mag meedoen bij Speel@Home. Om een kind goed te kunnen begeleiden is het van groot belang dat we ieder kind goed leren kennen. Want kinderen verschillen in karakter, temperament, tempo, leermogelijkheden en vaardigheden en hebben aangeboren talenten. We willen graag aansluiten bij de eigenheid van ieder individueel kind.

Kijk, zo doen wij dat!

Bij het ontwikkelen van onze pedagogische visie hebben wij ons laten inspireren door twee pedagogen en een psycholoog.
“Het kind heeft honderd talen, honderd handen, honderd gedachten, honderd manieren van denken, van spelen, van spreken. Honderd, altijd weer honderd manieren van luisteren, verwonderen en liefhebben.
Honderd vreugden om te zingen en te begrijpen. Honderd werelden om te ontdekken. Honderd werelden om te verzinnen. Honderd werelden om te dromen. Het kind heeft honderd talen.”
Uit “Zeker, de honderd is er wel”, Loris Malaguzzi
“Het leven zit vol ritme. Ritme en beweging versterken het geheugen. Dat geeft houvast, veiligheid en herkenning.” Rudolf Steiner
“Als je actief luistert, probeer je het gevoel van het kind, de manier waarop hij iets ervaart, te verwoorden. Met actief luisteren, laat je het kind merken dat je het probeert te begrijpen en dat je het serieus neemt.”Thomas Gordon

Kijk, ik vlieg!

Kinderen leren door spelen, kijken, uitproberen en elkaar te imiteren. Tijdens hun spel leren kinderen initiatieven nemen, beslissingen nemen, plezier maken, volhouden, weerstand bieden en vele andere vaardigheden.
Wij bieden dagelijks activiteiten aan die de ontwikkeling van het kind stimuleren. Het lerend spelen van kinderen wordt door onze pedagogisch medewerkers begeleid en gestimuleerd. Zij doen met de kinderen mee en delen ervaringen, ze volgen het initiatief van het kind en ondersteunen kinderen in het verwezenlijken van hun plannen.
Buiten spelen is een belangrijk onderdeel van de dag en hier wordt veel aandacht aan besteed. Kinderen kunnen tijdens het buiten spelen rennen, balanceren, bouwen en schreeuwen, maar ook stilte ervaren. Zintuigen worden gestimuleerd door het buiten zijn. Een keer vallen of vies worden mag, dit hoort ook bij lerend spelen.

Kijk, ik bouw een kasteel!

Speel@Home biedt een aantrekkelijke en vertrouwde omgeving. Een omgeving waar kinderen de ruimte hebben om zich even terug te trekken, maar waar ze ook in een groep kunnen spelen. Een omgeving waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, zich zelfstandig kunnen bewegen en waar ze vinden wat ze nodig hebben.
Bij de inrichting van ruimten wordt gezocht naar een balans tussen de noodzakelijke veiligheid en de al even noodzakelijke uitdagingen voor de kinderen. Kinderen leren binnen en buiten om te gaan met risico’s die ze aankunnen. Veiligheid en welzijn van kinderen is één van onze hoogste prioriteiten, maar daarmee nemen wij niet de kansen op ontdekken, ontwikkelen en leren af.

Kijk, ik kan het zelf!

Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun sociale omgeving. Ze ervaren plezier van samen spelen, samen zijn en leren onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers om te gaan met verschillen en botsingen.
Kinderen hebben een aangeboren drang tot leren en ontdekken. Ze zijn nieuwsgierig en hebben een enorm doorzettingsvermogen. Ze vallen en staan weer op en blijven proberen tot ze iets kunnen of snappen.

  • Speel@Home Kinderopvang wil kinderen graag opvoeden tot mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan de volgende pijlers:
  • ‘Samen …..meedoen’ staat voor samen met de kinderen overleggen en kiezen, leren een mening te mogen hebben, je verplaatsen in een mening van de ander en respect hebben voor anderen.
  • ‘Samen …..verantwoordelijk voor de groep’ staat voor verantwoordelijkheid voor elkaar, zorgzaam zijn, behulpzaamheid en samenwerken. Er wordt gewerkt om elkaar beter te leren kennen, een positief sociaal klimaat, samen afspraken maken over de omgang met elkaar.
  • ‘Samen …..conflicten oplossen’ staat voor onderhandelen, omgaan met boosheid, leren om zelfstandig (zonder hulp van volwassenen) een conflict op te lossen.
  • ‘Samen …..omgaan met verschillen’ staat voor respect voor andere culturen, religies en vrijheid van meningsuiting. Het gaat om overeenkomsten en verschillen in de groep, in de familie en in de kinderopvang.

Onze pedagogisch medewerkers geven de kinderen hierin uiteraard het goede voorbeeld.

Kijk, we doen het samen!

Kinderen zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan ouders. Een goede samenwerking met de ouders is dan ook een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken.
Kinderen maken op de opvang interessante ontwikkelingen door en doen belangrijke ervaringen op. Het is erg belangrijk deze ontwikkelingen en ervaringen te delen met de ouders. Dit doen onze pedagogisch medewerkers aan de hand van gesprekjes, foto’s, observaties en knutselwerken van de kinderen. Op het kinderdagverblijf wordt zoveel mogelijk gedocumenteerd. Hiermee geeft Speel@Home ouders zicht op de ervaringen die hun kind opdoet op de kinderopvang en wat dit voor hun kind betekent.

Luister, ik kan het zelf zeggen!

Goede communicatie tussen kind en pedagogisch medewerker is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van een vertrouwde relatie.
De pedagogisch medewerkers nemen de boodschap van het kind serieus. Ook wanneer deze boodschap zich uit in een huilbui. Wij zien huilen ook als manier van communiceren en zullen voor het kind proberen te verwoorden wat hij wil zeggen, zodat hij zich begrepen en serieus genomen voelt. Wij hebben plezier in het contact met kinderen en dit uit zich in een gezellige sfeer op de locaties waar kinderen zich thuis voelen.

Kijk, ik mag er zijn!

Een kind dat zich veilig voelt, voelt zich goed en heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de zorg voor fysieke en emotionele veiligheid.
Vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn het hart van het pedagogisch handelen, het is de basis van emotionele veiligheid. Onze pedagogisch medewerkers kennen en zien de kinderen. Daarnaast helpen ze de kinderen door de onderlinge communicatie te begeleiden, zodat ze zich veilig bij elkaar voelen.
Ieder kind is uniek en maakt een eigen ontwikkeling door. Wij respecteren individuele verschillen zoals temperament en persoonlijkheid, verschillen tussen jongens en meisjes, mogelijkheden en beperkingen en sociale en culturele verschillen.

Volledig pedagogisch beleid
Het volledig pedagogisch beleid ligt ter inzage op de locaties.