GGD


De GGD houdt toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang.

Waarom toezicht in de kinderopvang?
De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie.

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De kinderopvang is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit.

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of de kinderopvang aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Hieronder een link naar de GGD inspectierapporten van de locaties:
Watervilla: KDV BSO
Regenboogvilla: KDV BSO
Spettervilla: KDV BSO
Zuidwestervilla: KDV BSO